မိတ္ဆက္နည္း

မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ သဒါကုိ စုၿပီး တင္ေပးပါ့မယ္။ ၁။ N+ (이) 라고하니다 (နာမ္+ လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္) နာမ္ တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ “လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္” လုိ ့ လုိရင္းအဓိပယ္ရပါတယ္ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္ 저는 멍멍 이라고 합니다.Read More

ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားေၿပာနည္း (အၾကံညဏ္ေပးနည္း)

ကုိရီးယားလုိ ေကာင္လား၊ မေကာင္းဘူလား ေမးတတ္ဖုိ ့လုိ့တယ္။ ဘာလုိ ့လဲဆုိရင္ တစ္ၿခားသူရင္ အၿမင္ကုိ သိႏူိင္ဖုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ တစ္ၿခားသူရဲ့ အုိင္ဒီယာကုိ ရခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပတဲ့ သဒါကုိ သုံးၿပီေၿပာဆုိရပါမယ္။ …..이/가 좋다 (좋아요)/ 나쁘다 (나빠요) –  က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဥပမာ 가방이 좋아요 (좋다) လြယ္အိတ္က ေကာင္းလုိက္တာ..Read More