ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

하다- လုပ္သည္ 다니다- တက္ေရာက္သည္ 하교 – ေက်ာင္း 교회- ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း 사장님- သူေဌး 선배님- စီနီယာ 형님- အစ္ကုိၾကီး 동생- ညီေလး 여동생- ညီမေလး 남동생- ညီေလး (ေယာက်ားေလး ညီေလး) 교수님- ပါေမာကခRead More

ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

가다- သြားသည္။ 가고 싶다 -သြားခ်င္သည္ 갈것이 없다- သြားစရာမရွိသည္။ 갔다오다- သြားၿပီေနာက္ ၿပန္လာသည္။ 가르치다- သင္ၿပသည္။ 가치- တန္းဖုိး 같다- အတူတကြ 가깝다- နီးေသာ 오다 -လာသည္။ 오는길- လာရာလမ္း 비 –Read More

A/V-(으)며 ႏွင့္ A/V-고

ဒီႏွစ္ခုရဲ့ အဓိပယ္က “ၿပီ” ၿဖစ္ပါတယ္။ သုံးရတာ တူေပမယ့္ (으)며 က 고 ထက္ အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ သုိေသာ္လည္း  (으)며 ကေတာ့ စာေရးတဲ့အခါမွာ အသုံးၿပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 고ကေတာ့ စကားေၿပာတဲ့အခါမွာ အသုံးမ်ားတယ္.. ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္… 이 음식은 맛있으며 값도Read More