ကမာ႓့ဖလားကို ကီုးရီးယားလို ၾကည့္မယ္

ပထမဆုံး ေဝါဟာရကေနေလ့လာရေအာင္….

심판 – ဒိုင္လူႀကီး

선수 – အားကစားသမား၊ ပေလယာ

이기다-ႏိူင္သည္။ အႏိူင္ရရွိသည္။

지다- ႐ွဳံးသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးသည္။

골을넣다 – ဂိုးသြင္းသည္။

득점을 하다 – အမွတ္ရသည္။ ဂိုးသြင္းသည္။

승부육이 강하다 – ျပဳိင္ဆိုင္မူ ျပင္းထန္းသည္။

연장전을하다 – ၿပီးခါနီး အခ်ိန္ေရာက္သည္။

경승전에 진출하다 -ဖိုင္နယ္မွာ အႏိူင္ရသည္။

전반전 – ပထမပိုင္း

후반전 – ဒုတိယပိုင္း

연장전 – အခ်ိန္ပို

상대편 – ျပဳိင္ဘက္

정정당당하다- တရးမွ်တမူ ရွိသည္။

아슬아슬하다- ကြားျခားမူ မရွိသေလာက္နဲ႔ အႏိူင္ယူသည္။ (၁-၀, ၂-၃)

규칙을 지키다- စည္းကမ္းကို လိုက္နာသည္။

반칙을하다 – အျပစ္က်ဴံလြန္းသည္။ အျပစ္လုပ္မိသည္။

경고을 받다 – သတိေပးခံရသည္။ အဝါကဒ္ ထိသည္။

퇴장을 당하다 – ကြင္းျပင္ အထုတ္ခံရသည္။ အနီကဒ္ထိသည္။

월드컵 – ကမာ႓့ဖလား…

မ်ားေနၿပီးမို႔လို႔ အပိုင္း၂ ျပန္ဆက္ေပးမယ္။

———

Chan

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.