မိတ္ဆက္နည္း

မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ သဒါကုိ စုၿပီး တင္ေပးပါ့မယ္။

၁။ N+ (이) 라고하니다 (နာမ္+ လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္)
နာမ္ တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ “လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္” လုိ ့ လုိရင္းအဓိပယ္ရပါတယ္

ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္
저는 멍멍 이라고 합니다.
က်ေနာ္က ေမာင္ေမာင္လုိ ့ေခါ ္ပါတယ္။

이 것을 전화기 라고해요.
ဒီဟာက ဖုန္းလုိ ့ေခါ ္ပါတယ္။

“Book” 을 한국말 으로 “책” 이라고 해요.
“စာအုပ္” ကုိ ကုိရီးယားလုိ “책” လုိ ့ေခါ ္ပါတယ္။

၂။ N+ 입니다. (နာမ္ + ၿဖစ္ပါတယ္။)
နာမ္တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ လုိရင္းအဓိပယ္ကေတာ့ “ၿဖစ္ပါတယ္” ၿဖစ္ပါတယ္…
ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္…

저 는 특별한 사람 입니다.
က်ေနာ္ကေတာ့ အထူးစေပရွယ္လူ ၿဖစ္ပါတယ္။

미안마 사람 입니다.
ၿမန္မာႏူိင္ငံသား ၿဖစ္ပါတယ္။

찬은 갈비탕을 좋아하는 학생 입니다.
ခ်န္ကေတာ့ ၀က္သားနံရုိးကုိ ၾကဳိက္တဲ့ ေက်ာင္းသား ၿဖစ္ပါတယ္။

အေပါ ္က သဒါႏွစ္ခုကုိ သုံးၿပီး စာေၾကာင္းလုပ္ၾကည့္ရေအာင္

က်ေနာ္ကေတာ့ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား ၿဖစ္ၿပီး၊ နာမည္ကေတာ့ ေမာင္ေမာင္လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္။
저는 미안마 사람이고 이름은 멍망 이라고 합니다.

ေနမင္းလုိ ့ေခါ ္တဲ့သူက ေဘာလုံးသမားၿဖစ္ပါတယ္။
내민 이라는 사람은 축구 선수 입니다.

ဒီေနရာဟာ လူအသြားအလာ မ်ားတဲ့ေနရာ ၿဖစ္ၿပီး၊ နာမည္ၾကီးတဲ့ေနရာ ၿဖစ္ပါတယ္
이곳은 (여기는) 놀려 오는 사람이 많고 유명한 곳 입니다 (이에요) .

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.