ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

하다- လုပ္သည္
다니다- တက္ေရာက္သည္
하교 – ေက်ာင္း
교회- ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း

사장님- သူေဌး
선배님- စီနီယာ
형님- အစ္ကုိၾကီး
동생- ညီေလး
여동생- ညီမေလး
남동생- ညီေလး (ေယာက်ားေလး ညီေလး)

교수님- ပါေမာကခ
선생님- ဆရာမ
반친구 – ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း။ အတန္းေဖာ္
친구 – မိတ္ေဆြ။ သူငယ္ခ်င္း
남자 찬구 – ေယာ္က်ားေလး သူငယ္ခ်င္း။ ခ်စ္သူေကာင္ေလး
여자 친구 – မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္း။ ခ်စ္သူမိန္းကေလး
후베 – ကုိယ္ထက္ ငယ္ေသာ။ ဂ်ဴနီယာ

신입생 – ေက်ာင္းသား/သူ သစ္
학생 –  ေက်ာင္းသား
초등학됴- မူလတန္း
중학교- အလယ္တန္း
고등하교 – အထက္တန္း
대학교- တကၠသိုလ္
대하원- တကၠသိုလ္ (မဟာတန္)း
대학생- တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား

화장실 – အိမ္သာ
실 – အခန္း
실용- လက္ေတြ့
다리미မီပူ၊ မီးအုိး
미리- ၾကဳိတင္
라디오 – ေရဒီယုိ
오다 – လာသည္

길 – လမ္း
운전하다- ကားေမာင္းသည္
건너다 – လမ္းၿဖတ္သည္
구경하다- ၾကည္ရွူသည္
조심하다 – သတိထားသည္
녹색 – အစီမ္းေရာင္

버스 – ဘတ္စ္ကား
지하철 – ေၿမေအာက္ရထား
택시- တကစီ
타다 – စီးသည္
내리다- ဆင္းသည္
도착하다 – ေရာက္ရွိသည္
출발하다 – ထြက္ခြာသည္

돈 – ပုိက္ဆံ
빌리다 – ေခ်းသည္
돌려주다 – ၿပန္ေပးသည္
받다 – ရရွိသည္။
월급 – လစာ
시급 – နာရီပုိင္းရတဲ့ လစာ
일당 – တစ္ေန ့စာ (တစ္ေန့စာ ရတဲ့ လစာ)
주급 – တစ္ပတ္စာ (တစ္ပတ္စာရတဲ့ လစာ)


서울
27/04/2018

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.