ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

가다- သြားသည္။
가고 싶다 -သြားခ်င္သည္
갈것이 없다- သြားစရာမရွိသည္။
갔다오다- သြားၿပီေနာက္ ၿပန္လာသည္။
가르치다- သင္ၿပသည္။
가치- တန္းဖုိး
같다- အတူတကြ
가깝다- နီးေသာ
오다 -လာသည္။
오는길- လာရာလမ္း
비 – မုိး
비오다- မုိးရြာသည္။
눈 – ႏွင္း
눈오다 – ႏွင္းက်သည္။

여행 -ခရီး
여행가다 – ခရီးသြားသည္။
여행가기- ခရီးသြားၿခင္း
여행사- ခရီးသြား ေအဂ်က္စီ
여행 가이드- ခရီးသြား လမ္းညြွန့္
해외 관광 – ၿပည္ပခရီး၊ ႏူိင္ငံၿခားခရီး
국내여행- ၿပည္တြင္းခရီး

사다 – ၀ယ္သည္။
싸다- ေစ်းခ်ဴိသည္။ ေစ်းခ်ဴိေသာ
비싸다- ေစ်းၾကီးေသာ
좋다- ေကာင္းတယ္။
안 좋다- မေကာင္းတယ္။
싫다- မုန္းသည္။
자다- အိပ္သည္။
깊다- နက္သည္။
높다- ၿမင့္သည္။
살살하다- အသာေလးလုပ္သည္။ သာသာယာယာေလး လုပ္သည္။

사랑하다- ခ်စ္သည္။
마음에 있다- စိတ္ထဲမွာ ရွိသည္။
기억에 있다- မွတ္ထားသည္။
보고싶다- သတိရသည္။ လြမ္းသည္။
만나고 싶다- ေတြ ့ခ်င္သည္။

고백하다- ခ်စ္ေၾကာင္း ဖြင့္ေၿပာသည္။
사교다 –   လက္တြဲသည္။ ခ်စ္သူၿဖစ္ၿပီးေနာက္ လက္တဲြသည္။
행복하다- ေပ်ာ္ရြင္သည္။
아프다- နာၾကင္သည္။
안타깝다- သနားၿခင္း။ စိတ္မေကာင္းစရာ
해어지다- လမ္ခြဲသည္။

23/01/2018
서울

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.