ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားေၿပာနည္း (အၾကံညဏ္ေပးနည္း)

ကုိရီးယားလုိ ေကာင္လား၊ မေကာင္းဘူလား ေမးတတ္ဖုိ ့လုိ့တယ္။ ဘာလုိ ့လဲဆုိရင္ တစ္ၿခားသူရင္ အၿမင္ကုိ သိႏူိင္ဖုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားအားၿဖင့္ တစ္ၿခားသူရဲ့ အုိင္ဒီယာကုိ ရခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပတဲ့ သဒါကုိ သုံးၿပီေၿပာဆုိရပါမယ္။
…..이/가 좋다 (좋아요)/ 나쁘다 (나빠요) –  က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး
ဥပမာ
가방이 좋아요 (좋다)
လြယ္အိတ္က ေကာင္းလုိက္တာ..
책상이 나빠요 (나쁘다)
စားပြဲက ဆုိးလုိက္တာ (မေကာင္းလုိက္တာ)

ရင္….( (으)면)
ဥပမာ
운동 하면 좋아요.
အားကစားလုပ္တာ ေကာင္းတယ္။
밥을 많이 먹으면 간강에 좋아요.
ထမင္း အမ်ားၾကီးစားတာ က်န္းမာေရးတြက္ ေကာင္းတယ္။

တာေကာင္းတယ္ (기 가 좋다)
운동 하기가 좋아요.
အားကစားလုပ္ၿခင္းက ေကာင္းတယ္
아프 면 병원에 가기가 좋아요.
ေနမေကာင္းရင္ ေဆးရုံသြားတာ ေကာင္းတယ္။

အလုပ္ခြင္မွာ တစ္ခုခုေဆြးေႏြးခ်င္ရင္…
ဒီလုိလုပ္တာ ေကာင္းလား
이렇게  하면  좋아요.
အဲဒီလုိ လုပ္တာ မေကာင္းဘူး..
이렇게  하면  안좋아요.

21/4/2018
토요일

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.