ကုိးရီးယားလုိ ခြင့္ေတာင္းနည္း

ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေအာက္ေၿခမွာရွိတဲ့လူက အထက္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကုိ တစ္ခုခုရရွိဖုိ ့ ေတာင္းဆုိတာၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ဆရာ၊မ  ႏွင့္ အလုပ္ရွင္နဲ့ အလုပ္သမားၾကားတုိ ့မွာ ေတြ့ႏူိင္ပါတယ္။
ကုိရီးယားစာလုိ ခြင့္ေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာဆုိရင္ ေအာက္က ေဖာ္ၿပတဲ့ အေၾကာင္းၿပ သဒါေတြကုိ သုံးရပါမယ္။

V+기때문에….,(ၿမန္မာလုိ့ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လုိ လုိရင္းအဓိပယ္ရတယ္)
못 +V (못 해요…) (တစ္ခုခုကုိ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မလုပ္နူိင္တဲ့အခါမွာ သုံးရတယ္။ အေၾကာင္းၿပခ်က္ ခုိင္လုံရမယ္။ ဥပမာ ေခါင္းကုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ဗုိက္နာအတြက္ေၾကာင့္)
,V+ 야해요 (ရမယ္။ လုပ္ကုိ လုပ္ရမယ့္ အခါမွာ သုံးရတယ္)
아/어서(ေသာေၾကာင့္၊ေၾကာင့္ ၿဖစ္တယ္… တစ္ခုခုေၾကာင့္လုုိ့ အေၾကာင္းၿပခ်င္တဲ့အခါမွာ သုံးရပါတယ္)
V +고 싶어요. (တစ္ခုခု (ၾကိယာ) လုပ္ခ်င္တဲ့အခါမွာ သုံးရပါမယ္။

ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္

배가 아프기 때문에 내일 일 (취직) 못 해요.
ဗုိက္နာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မနက္ၿဖန္ အလုပ္မဆင္းနူိင္ဘူး။
배가 아파서 병원에 가야합니다.
ဗုိက္နာလုိ့ ေဆးရုံးသြားရမယ္။ (ဗုိက္နာလုိ့ ေဆးရုံသြားဖုိ ့လုိတယ္)

선생님, 오늘 아침부터 머리가 계속 아프 기때문에 내일 학교에 못 (가) 와요.
ဆရာ ဒီမနက္ကေန ဆက္တုိက္ ေခါင္းကုိက္ေနလုိ ့ (ေခါင္းကုိက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္) မနက္ၿဖန္ ေက်ာင္းကို မလာ (မသြား)ႏူိင္ဘူး။
사장님, 손이 디쳐서 쉬고 싶어요.
ေဘာစ္။ လက္ ဒဏ္ရာရလုိ့ နားခ်င္တယ္..

사장님, 손이 다쳤기 때문에 일 못 해요.
ေဘာစ္။ လက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏူိင္ဘူး။

ခြင္းေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာ ဆုိရင္ (V+ㄹ/을 수 없다 ) ထက္ (V+못 하다)ကုိ သုံးရပါမယ္။

Friday
The Chan

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.