ကုိရီးယားလုိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ကုိရီးယား ေစ်း၀ယ္ ထြက္ရင္ အဂၤလိပ္လုိ ႏူိင္ငံၿခားပါ ဆုိၿပီ ေလွွွ ်ာက္သုံးလုိ ့မရဘုူး။ ကုိရီးစာမွ ကုိရီးစာကုိ သုံးလုိ ့ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီအနီးနားမွာ ဘာေစ်းရွိတာလဲ။
여기 옆에 시장이 있어요?

ဟုိနားမွာ ေစ်းရွိတယ္
거기에 있습니다.

အတူတူသြားရေအာင္… ငါလည္း ၀ယ္စရာရွိတယ္။
같이 갑시 다. 나도 사야겠어요.

ေစ်းဆုိင္အေရာက္….
시장에 도착한 후

ၾကက္သားဆုိင္ ဘယ္မွာ ရွိလဲ။
닭고기 가게가 어디에 있어요?

ၾကက္ တစ္ေကာင္ ဘယ္ေလာက္လဲ။
닭이 한 마리에 얼마에요?

ငါေထာင္းပါခင္ဗ်ာ…
우천원 입니다…

ႏွစ္ေကာင္ ယူရင္ ကုိးေထာင္ပါဗ်ာ။
도 마리 사 면 9000원 이에요 .

ဒီ ၀က္သား ၁ကီလုိရမ္ ဘယ္ေလာက္လဲ။
이 돼지고기 한 킬로그램에   얼입까 ?

၆၀၀၀ ပါ။
육천원 입니다.

ဒါဆုိရင္ ၾကက္တစ္ေကာင္ ေပးပါ။
그럼, 닭(이) 한 마리  주세.

၀က္သား ၄၀ကီလုိဂရမ္ ၀ယ္ရင္ ေစ်းေလ်ာ ့ေပးပါဗ်ာ..။
돼지 40킬로그램 싸면 꺾아 줄래요.

ေစ်းေလ်ာ ့ေပးပါ။
깎아 주세요.
ေစ်းၾကီးတယ္..။
비싸요.

ဒီမွာ မင္း ၾကက္သားရၿပီ…
여기 닭고기가 있어요 (됐어요)
ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးပါဗ်ာ
알겠습니다. 감사합니다

နာက္လည္း လာခဲ့အုံးေနာ္..
나중에도 오세요.

ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ…
네,알겠습니다

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.