A/V-(으)며 ႏွင့္ A/V-고

ဒီႏွစ္ခုရဲ့ အဓိပယ္က “ၿပီ” ၿဖစ္ပါတယ္။ သုံးရတာ တူေပမယ့္ (으)며 က 고 ထက္ အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ သုိေသာ္လည္း  (으)며 ကေတာ့ စာေရးတဲ့အခါမွာ အသုံးၿပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 고ကေတာ့ စကားေၿပာတဲ့အခါမွာ အသုံးမ်ားတယ္..

ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္…

이 음식은 맛있으며 값도 싸요.
ဒီအစားစာက အရသာရိွၿပီ ေစ်းလည္းခ်ဴိတယ္။
이음식은 맛있고 값도 싸요.

인간의 특징은 언어를 사용하며 글을 쓴다는 것이다.
လူရဲ့ အားသာခ်က္ကေတာ့ ဘာသာစကားလည္း သုံးၿပီ စာလည္းေရးလုိ့ရတာ ၿဖစ္ပါတယ္
(စကားလည္း ေၿပာႏူိင္ ေရးလည္း ေရးႏူိင္တာဟာ လူ ့ရဲ ့ အားသာခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္)
인간의 특징은 언어를 사용하고 글을 쓴다는 것이다.

단어
음식 – အစားစာ
맛있다 – အရသာရွိတယ္
값 – ေစ်း
싸다 – ခ်ဴိတယ္။သက္သာတယ္။
값이싸다 – ေစ်းခ်ဴိတယ္
인간 – လူ
특징 – အားသာခ်က္
언어 – ဘာသာစကား
사용하다- အသုံးၿပဳတယ္
글- စာ
쓰다 – ေရးတယ္
글을 쓰다 – စာေရးတယ္

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.