ယေန႔အတြက္ သဒၵါ

ဒီေန႔ေတာ့ သဒၵါႏွစ္မ်ဳိးတင္ေပးမယ္။ Level 2အဆင့္ရွိတဲ့ သဒၵါေတြ ဆိုေပမယ့္ အသုံးမ်ားတဲ့ သဒၵါေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရေအာင္က်က္ပါဗ်ာ…..

၁။ N+때문에 (နာမ္+ေသာေၾကာင့္)

နာမ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္လို႔ ဆင္ျခင္ေပးတဲ့အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္မလာတာပါ။ ျဖစ္ပ်က္ကို ရွင္းျပတဲ့အခါမွာ နာမ္နဲ႔တြဲၿပီ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္…

비 때문에 산에 못 가요.

မိုးေၾကာင့္ ေတာင္မတက္ျဖစ္ဘူး။

친구 때문에 기분이 좋아요.

သူငယ္ခ်င္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္တယ္။

너 때문에 행복해요.

မင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသာတယ္။

၂။ A/V -기 때문에 (ႀကိယာ/ႀကိယာဝိေသသန+ေသာေၾကာင့္/ အတြက္ေၾကာင့္)

(ဒီမွာကေတာ့ 기 때문에 ရဲ႕ေရွ႕မွာ ႀကိယာႏွင့္ ႀကိယာဝိေသသနရွိပါမယ္။ ျမန္မာစကားမွာ___ ေက်ာင္းသြားလို႔မလာႏိူင္ဘူး။ ဖ်ားေနလို႔ ေဘာလုံးမကန္ႏိူင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပေနသလို႔ ဒီသဒၵါရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာလည္း “အေၾကာင္းျပျခင္း” ျဖစ္တယ္။

비가 오기 때문에 운동을 못해요.

မိုးရြာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အားကစား မလုပ္ႏိူင္ဘူး။

학교에 늦었기 때문에 서둘렀어요.

ေက်ာင္းကို ေနာက္က်ေရာက္ခဲ့လို႔ မက္တက္ရပ္ အေရးယူခံလိုက္တယ္။

사랑하기 때문에 기다릴 수 있을 거야!!

ခ်စ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစာင့္ႏိူင္မွာပါ 😎😎။ 

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.