ကုိးရီးယားမွာ အလုပ္ရွာမယ္

ကုိးရီးယားမွာ အလုပ္ရွာမယ္ဆုိရင္ တစ္ၿခားႏူိင္ငံလုိ ဗီဇာက အဓိကလုိအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သည္။
အလုပ္ကုိ ႏူတူန္ဘူ၊ပဲြစား ႏွင့္ Internet ကေန ရွာႏူိင္ပါသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္္္ ႏူတုန္ဘူဆုိတာအလုပ္ လုပ္ခြင့္ရ ဗီဇာ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား ေလွွွွ်ာက္ရာေနရာၿဖစ္ၿပီး ကုိးရီးယားႏူိင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ ရုံးၿဖစ္ပါသည္။ ပြဲစားဆုိတာ ပုဂၢလိက အလုပ္ရွာေပးေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၿဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွာခ ေပးရပါသည္။ ဗီဇာရွိသူ ႏွင့္ မရွိသူႏွစ္မ်ူိးစလုံးရွာလုိ ့ ရတဲ့ေနရာလည္းၿဖစ္တယ္။

တတိယကုိ က်ေနာ္ ေရးခ်င္တာပါ။ အင္တာနက္ကေန အလုပ္ရွာနည္းဆုိတာ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့သူနဲ့ အလုပ္သမား လုိခ်င္တဲ့သူ ဘယ္သူအကူညီ မပါဘဲ ရွာနည္းၿဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ အင္တာနက္ မွာဆုိရင္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ေတြ ပုိမ်ားၿပီ၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဘီာယာဆုိင္၊ ဘား……..ကအလုပ္ေတြကုိ ေၾကာ္ဌာ ေလ့ရွိပါတယ္။

အင္တာနက္ဝက္ဆုိဒ္ေတြထဲမွာ အသုံးမ်ားဆုံး (၅)ခုကုိ ေဖာ္ၿပလုိက္ပါသည္။

PeoplenJob –ကုိးရီးယားမွာ အသုံးမ်ားဆုံးၿဖစ္ၿပီ အမ်ားအားၿဖင့္ ကုိးရီးယားလုိ တင္ေရးၾကပါတယ္။ NGO, Embassy လုိ အလုပ္ေတြကုိလည္း ေခါ ္ေလ့ရွိပါသည္။

Seoul Professionals – အဂၤလိပ္ဆရာအလုပ္၊ ဖရုိအလုပ္ေတြကုိ ေခါ ္ေလ့ရွိပါသည္။

Craiglist – အဂၤလိပ္လုိ အမ်ားအားၿဖင့္ တင္ေရးၾကၿပီး၊ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ေတြ ပုိမ်ားတာေတြ ့ရပါသည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ရွာတဲ့သူေတြအတြက္ သင့္ေတာတဲ့ ဆုိဒ္ၿဖစ္ပါသည္။

Seoul Global Center  ႏူင္ငံၿခားကူညီေရးတုိ့ ဘာတုိ ့ေၾကာဌာရာ ဆုိဒ္ၿဖစ္ပါသည္။

Kopra – Excellent resource for internships, particularly for those from EU nations. Lists opportunities not just for Korea but all over East Asia.

JobSee.kr – New start up in Korea which is focused on providing professional opportunities.

Linkedin – Korean companies are increasingly using services such as Linkedin to advertise positions for foreign talent. Typical companies that advertise positions are Google Korea, Apple Korea and Samsung.

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.