ကုိးရီးယားမွာ တကၠသိုလ္တက္ဖုိ ့ ဘာေတြၿပင္ဆင္သင့္လဲ?

ပထမဆုံးေက်ာင္းလြြ်ာကုိ ၿပင္ဆင္ဖုိ ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေလ်ွာက္လြ်ာအတြက္ ဘာေတြၿပင္ဆင္သင့္လဲဆုိ၇ င္

၁။  ေက်ာင္းေလွ်ာက္လြ်ာ ၿဖည့္ရပါမည္။
၂။ နူိင္ငံကူးလက္မွတ္နွင့္ ဓာတ္ပုံ
၃။ ေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခံဲ့ေသာ ေက်ာင္းဘြဲြ ့လက္မွတ္နွင့္ အမွတ္စာရင္း (နုိၾတီအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္)
၄။ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (နုိၾတီအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္)
၅။ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သက္ေသၿပဖုိ ့ မိမိဘဏ္မွာ သိန္း ၂၀၀နွင့္အထက္…
၆။ေက်ာင္းလခသြင္းဖုိ ့ေငြ (ေက်ာင္းတုိင္းရဲ ့ သတ္မွတ္ခ်က္ မတူ)
၇။ TOPIK (or)TOEFL, ILTS ရမွတ္ (ေက်ာင္းတုိင္းရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မတူပါ)
ဒါေတြၿပည့္စုံၿပီဆုိရင္ ကုိယ္ေလ်ွာက္ခ်င္ေနတဲ့ေက်ာင္းသုိ ့ အခ်ိန္မွီပုိ ့ပါ။

ေက်ာင္းက ေထာက္ခံလုိက္ၿပီဆုိရင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္ လွုပ္ရွားပါ။

ဗီဇာေလွ်ာက္ဖုိ ့ေအာက္ပါတုိ့ကုိ ၿပင္ဆင္ပါ၊

 1. နူိင္ငံကူးလက္မွတ္က အနည္းဆုံး ၆လအထက္ သက္တမ္းရွိရမယ္။
 2. ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ (ေနာက္ဆုံး၃လမတုိင္ခင္ရုိက္တာျဖစ္ရမယ္…
 3. ဗီဇာေလွွွွွ်ာက္လြာ(၁)ေစာင္ (သံ႐ုံးမွာထုတ္ယူပါ)
 4. နူိင္ငံသားစီစစ္ေရးလက္မွတ္မိတၱဴ
 5. ေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခံဲ့ေသာ ေက်ာင္းဘြဲြ ့လက္မွတ္နွင့္ အမွတ္စာရင္း (မူရင္း၊ မိတၱဴ နွင့္နုိၾတီအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္)
 6. လက္ရွိေထာက္ခံစာ (လက္ရွိ ေက်ာင္းတက္ေနသူနွင့္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားသာ)
 7. ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ (ကိုးရီယားကေက်ာင္းဝင္ခြင့္)
 8. ေက်ာင္းလခသြင္းသည့္ုျဖတ္ပိုင္း (ကိုးရီယားေက်ာင္းကေပးတဲ့ျဖတ္ပိုင္း)
 9. သင္ယူမည့္အစိအစဥ္ (တက္ေရက္မယ့္ေက်ာင္းကေပးတဲ့ သင္ယူမည့္အစိအစဥ္)
 10. ေလွွ်ာက္ထားသူ (ဝါ) ေလွ်ာက္ထားသူမိဘ တစ္ဦးဦးသည္ ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္းအေထာက္ထားျပတရားဝင္စာရြက္စာတမ္း။ ေလွ်ာက္ထားသူ (ဝါ) မိဘအမည္ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ႏွင့္အထက္ရွိေၾကာင္း အေထာက္ထားျပႏိူင္သည့္ ဘဏ္စာအုပ္ (ဘဏ္အပ္ႏွံသည့္ကာလအနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ အဝင္အထြက္မွန္ရမယ္)။ ပစြည္းပိုင္ဆိုင္မူျပရမည္(ကား၊အိမ္)။ ဘဏ္စာအုပ္သည္ မူရင္းႏွင္မိတၱဴျပရမည္။
 11. အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (မိတၱဴ၊ႏိုႀတီႏွင့္မူရင္း)
 12. ၂ႏွစ္ႏွင့္အထက္ပို၍ ပညာသင္ၾကားမယ့္သူမ်ားသည္ ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ ေထာက္ခံသည္ အသိမွတ္ျပရမယ္။

အားလုံးျပည့္စုံၿပီဆိုရင္သံ႐ုံကိုသြားၿပီ လိုအပ္တာေတြေမးျမန္းပါ။ ေလွ်ာက္လႊာပါဝယ္။ ေလွ်ာက္လႊာအပ္ခက$၆၀က်ပါမည္။

# နံပါတ္ ၇၊၈၊၉ သည္ ကီုးရီးယားက ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေက်ာင္းကေပးတဲ့ဟာေတြျဖစ္သည္။ ဗီဇာမေလွ်က္ခင္မွာေက်ာင္းအဆင္ေျပဖို႔လိုသည္။

Author: The Chan

Hello, I am Chan from Myanmar. Now studying in Seoul, S.Korea. Thank you so much for your visited.

2 Replies to “ကုိးရီးယားမွာ တကၠသိုလ္တက္ဖုိ ့ ဘာေတြၿပင္ဆင္သင့္လဲ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.