ကမာ႓့ဖလားကို ကီုးရီးယားလို ၾကည့္မယ္

ပထမဆုံး ေဝါဟာရကေနေလ့လာရေအာင္…. 심판 – ဒိုင္လူႀကီး 선수 – အားကစားသမား၊ ပေလယာ 이기다-ႏိူင္သည္။ အႏိူင္ရရွိသည္။ 지다- ႐ွဳံးသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးသည္။ 골을넣다 – ဂိုးသြင္းသည္။ 득점을 하다 – အမွတ္ရသည္။ ဂိုးသြင္းသည္။ 승부육이 강하다 –Read More

ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ကုိရီးယားလုိေၿပာမယ္

အခ်စ္ဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိတယ္။ အခ်စ္ရဲ့အစြမ္းဟာ နက္နဲလွၿပီး၊ လူရဲ့စိတ္ကုိပါ ေၿပာင္းလဲႏူိင္တယ္။  တၿခားသူရဲ့  ႏွလုံးသားကုိရခ်င္ရင္ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပပါဆုိတဲ့စကားအတုိင္း က်ေနာ္တုိ့လည္ူ ကုိယ္ရခ်င္တာ၊ လုိခ်င္တာေတြကုိ အခ်စ္စကားလုံးေတြနဲ့ ခ်ဴပ္ရေအာင္…   အခ်စ္ကုိ ေဖာ္ၿပတဲ့ စကားလုံးတုိင္းဟာ ခ်ဴိသာလုိ့ လူေတြ ၾကားသင့္တဲ့ အရာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္…. 사랑 – အခ်စ္Read More

မိတ္ဆက္နည္း

မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ သဒါကုိ စုၿပီး တင္ေပးပါ့မယ္။ ၁။ N+ (이) 라고하니다 (နာမ္+ လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္) နာမ္ တစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ သုံးရပါတယ္။ “လုိ့ ေခါ ္ပါတယ္” လုိ ့ လုိရင္းအဓိပယ္ရပါတယ္ ဥပမာကုိ ၾကည့္ရေအာင္ 저는 멍멍 이라고 합니다.Read More

ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

하다- လုပ္သည္ 다니다- တက္ေရာက္သည္ 하교 – ေက်ာင္း 교회- ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း 사장님- သူေဌး 선배님- စီနီယာ 형님- အစ္ကုိၾကီး 동생- ညီေလး 여동생- ညီမေလး 남동생- ညီေလး (ေယာက်ားေလး ညီေလး) 교수님- ပါေမာကခRead More

ေ၀ါဟာရ ေလ့လာရေအာင္

가다- သြားသည္။ 가고 싶다 -သြားခ်င္သည္ 갈것이 없다- သြားစရာမရွိသည္။ 갔다오다- သြားၿပီေနာက္ ၿပန္လာသည္။ 가르치다- သင္ၿပသည္။ 가치- တန္းဖုိး 같다- အတူတကြ 가깝다- နီးေသာ 오다 -လာသည္။ 오는길- လာရာလမ္း 비 –Read More

ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားေၿပာနည္း (အၾကံညဏ္ေပးနည္း)

ကုိရီးယားလုိ ေကာင္လား၊ မေကာင္းဘူလား ေမးတတ္ဖုိ ့လုိ့တယ္။ ဘာလုိ ့လဲဆုိရင္ တစ္ၿခားသူရင္ အၿမင္ကုိ သိႏူိင္ဖုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ တစ္ၿခားသူရဲ့ အုိင္ဒီယာကုိ ရခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ၿပတဲ့ သဒါကုိ သုံးၿပီေၿပာဆုိရပါမယ္။ …..이/가 좋다 (좋아요)/ 나쁘다 (나빠요) –  က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဥပမာ 가방이 좋아요 (좋다) လြယ္အိတ္က ေကာင္းလုိက္တာ..Read More

ကုိးရီးယားလုိ ခြင့္ေတာင္းနည္း

ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေအာက္ေၿခမွာရွိတဲ့လူက အထက္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကုိ တစ္ခုခုရရွိဖုိ ့ ေတာင္းဆုိတာၿဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ခြင့္ေတာင္းၿခင္းဆုိတာ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ဆရာ၊မ  ႏွင့္ အလုပ္ရွင္နဲ့ အလုပ္သမားၾကားတုိ ့မွာ ေတြ့ႏူိင္ပါတယ္။ ကုိရီးယားစာလုိ ခြင့္ေတာင္းခ်င္တဲ့အခါမွာဆုိရင္ ေအာက္က ေဖာ္ၿပတဲ့ အေၾကာင္းၿပ သဒါေတြကုိ သုံးရပါမယ္။ V+기때문에….,(ၿမန္မာလုိ့ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လုိ လုိရင္းအဓိပယ္ရတယ္) 못 +V (못 해요…) (တစ္ခုခုကုိRead More

ကုိရီးယားလုိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ကုိရီးယား ေစ်း၀ယ္ ထြက္ရင္ အဂၤလိပ္လုိ ႏူိင္ငံၿခားပါ ဆုိၿပီ ေလွွွ ်ာက္သုံးလုိ ့မရဘုူး။ ကုိရီးစာမွ ကုိရီးစာကုိ သုံးလုိ ့ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနီးနားမွာ ဘာေစ်းရွိတာလဲ။ 여기 옆에 시장이 있어요? ဟုိနားမွာ ေစ်းရွိတယ္ 거기에 있습니다. အတူတူသြားရေအာင္… ငါလည္း ၀ယ္စရာရွိတယ္။ 같이 갑시 다. 나도 사야겠어요.Read More

ကုိးရီးယားမွာ သတိထားရမယ့္ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing

ပထမဦစြာ Voice Phishing ႏွင့္ Smishing အၾကာင္းကုိ ရွင္းၿပခ်င္တယ္။ Voice Phishing ဆုိတာဘာလဲ။  ။ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း ၿဖစ္တဲ့ဖုန္း၊ အင္တာနက္ကုိ အသုံးၿပဳၿပီ တစ္ၿခားသူကုိ ဖုန္း(အသံၿဖင့္) ေခါ ္ဆုိၿပီ လိမ္လည္သြားတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူ ညာတာကုိ ဆုိလုိတာ ၿဖစ္ပါတယ္။Read More

Loading Image